فایل کامل(مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته)

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشی;درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته توموگرافی امواج سطحی با استفاده از اساس سرعت امواج مابین 41 دوره بوده وبین 16050 می باشد ‏پروتکل ما 250 کیلومتر ورزولوشن عمودی از50 کیلومتر به عمق مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشیدرجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته,فروشگاه ساز فایل ,همکاری در فروش ,همکاری در فروش فایل ,مقاله ترجمه شده ,مقاله ترجمه شده رشته ,مقاله ترجمه شده عمران,درجه حرارت گوشته,ضخامت لایه لیتوسفر,توموگرافی امواج سطحی,روابط کاهندگی موج ‏برشی و ویسکوزیته گوشته|42031070|tbd35007533|تی بی
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشتهرا مشاهده می نماییدمقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشی;درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

توموگرافی امواج سطحی با استفاده از اساس سرعت امواج مابین 41 دوره بوده وبین 16050 می باشد ‏پروتکل ما 250 کیلومتر ورزولوشن عمودی از50 کیلومتر به عمق 300کیلومتر در گوشته است مدل ‏جدید ما


مشخصات فایل
تعداد صفحات20حجم0/117 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مقاله ترجمه شده رشته عمران با عنوان رابطه سرعت برشی;درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته عنوان انگلیسی : The relationship between shear wave velocity temperature attenuation and viscosity in the shallow part of the mantle دانلود مقاله اصلی چکیده:‏توموگرافی امواج سطحی با استفاده از اساس سرعت امواج مابین 4-1 دوره بوده وبین 160-50 می باشد.. ‏پروتکل ما 250 کیلومتر ورزولوشن عمودی از50 کیلومتر به عمق 300کیلومتر در گوشته است. مدل ‏جدید ما ‏‎ ‎‏. ‏PM-V2-2012‎‏ بوده و مقدار 106 *3‏‎ ‎‏ لرزه ثبت شده است که موافق با پروتکل ‏مدل قبلی است این است که با نخمین دما از مدل های ورقه اقیانوسی و با فشار و برآورد درجه حرارت از ‏ترکیب مواد معدنی گارنت پریدوتیت مقدار ‏SV(P;T)‎‏ براساس مشاهدات ژئو فیزیکی محاسبه شد . ‏اینها در مرحله بعد مورد استفاده به منظور برآورد مدل برشی و مشتقات آن با توجه به دماو فشار مورد ‏استفاده قرار خواهد گرفت که باید با آزمایشهای آزمایشگاهی به یک توافق منطقی برسد. در درجه ‏حرارت بالا یک آرامش رخ می دهد. که باعث موج برشی وبه فرکانس بستگی دارد. این رفتار عامل یک ‏ویسکوزیته برای بدست آوردن زمان آرامش ماکسول است که این رفتار آرام از یک بعد فرکانسی شرح ‏داده شده است که بستگی به انرژی فعال سازیE‏ و مقدار حجم ‏V‏ دارد و مقادیر آنها از مدل ها ‏ژئوفیزیکی در آزمایشهای آزمایشگاهی در درجه خحرارت بالا توافق دارد. در نتیجه این مدل برای ‏تعیی ضخامت لایه لیتوسفر در موج برشی ایجاد شده از تغییرات سرعتی استفاده می شود. این ‏پروتکل دو عامل را با توجه به مدل های قبلی بهبود داده است وبه وضوح حل لیتوسفر ضخیم را در زیر ‏کمربند درونی فعال که در حال حاضر کوتاه است را نشان می دهد. همین عبارت اجازه می دهد که مقدار ‏روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته آن برآورد شود. کلیدواژه ها: درجه حرارت گوشتهضخامت لایه لیتوسفرتوموگرافی امواج سطحیروابط کاهندگی موج ‏برشی و ویسکوزیته گوشته

مقدمه:‏ارتباط سرعت موج برشی در مقابل افزایش کاهندگی کاهش کی یابد و کاهش ویسکوزیته در گوشته ‏فوقانی زمین تقریبا در 90 سال گذشته شناخته شده است.(گوتنبرگ 1950.ص76) این اثرات در ‏آستونسفر بیشتر آشکار می باشد که در آن درجه حرارت گوشته به درجه حرارت ذوب می رسد. شکل ‏‎1-‎A‏ یک حالت ثابت ژئوترم را نشان می دهد. لایه ی نزدیک به سطح که در آن گرما از طریق هدایت ‏منتقل می شود به عنوان یک لایه مرزی مکانیکی شناخته شده است‎(MBL)‎‏ این است که توسط ‏یک فاصله در لایه مرزی حرارتی ‏‎(TBL)‎‏ بخشی از حرارت به صورت هم رفتی از گوشته فوقانی منتقل ‏می شود. در اعماق بیشتر گرادیان دما در ایزونتروپیک همرفتی است. بدون ناپیوستگی در عردو درجه ‏حرارت شیب می تواند در هر نقطه رخ دهد. راه مناسب برای توصیف یک ژئوترم از نظر لیتوسفر معادل ‏ضخامت به عنوان عمق تعریفز شده که در آن برون یابی ژئترم از جریان هم رفتی می باشد. این توسط ‏پریستلی و مکنزی در سال2006 استفاده شده است. بعداز آن ‏PM6‎‏ نیز در اینجا استفاده می شود ‏سپس ساختار حرارتی پارامتری صفحات اقیانوسی استفاده می شود(کرازبی وهمکاران 2006)همانطور که ‏شکل ‏A1‎‏ نشان می دهد لایه لیتوسفر در درون لایه مرزی نهفته شده استو به هیچ مرز فیزیکی ‏مرتبط نیست. به علاوه درجه حرارت که بخشی از لایه مرزی حرارتی است در زیر پوسته زمین کمتر از ‏داخل ایزنتروپ است شکل ‏‎1B‎‏ و‎1E‎‏ دو پروفیل دما را از غرب آفریقا با اتصالات ژئوترمی نشان می دهد ‏که همراه با پروفیل ‏SV‏ است. هیچ نشانه ای در پروفیل سرعت متناظر بهوسته زمین دیده نمی شود. ‏انواع تعاریف دیگر از ضخامت لایه لیتوسفریک ارائه شده است. تعریف اصلی مطابقت با ضخامت ‏الاستیک شناخته شده دارد.(وات 2001) و در حال حاضر به ندرت استفاده می شود.ریچارد و شیرر در ‏سال 2012 نقشه برداری ‏SS‏ را که توسط 10-5% در مرز با بیش از 20 کیلومتر ضخامت در عمق از ‏‏120-35 کیلومتر را ارزیابی کردند. این مرزها به دوئ صورت لیتوسفر و مرز آستونسفر تعریف می شود. ‏علت کاهش سرعت خاص است . این می تواند ناشی از حضور مذاب ودر نتیجه تغییر در ترکیب و یا ‏ناهمسانگردی باشد. اما از آن است که بیش از حد توسط تغییرات درجه حرارت درداخ پریدوتیت جامد ‏تحرکاتی دیده می شود.‏ فهرست مطالب :چکیده:‏ ‏1‏‏1-مقدمه:‏ ‏2‏‏2-آزمایشهای تحلیلی :‏ ‏6‏‏3-مدل سازی ومحدودیت ها:‏ ‏9‏‏4- تناسب :‏ ‏13‏‏5- ضخامت لیتوسفریک روابط کاهندگی و ویسکوزیته :‏ ‏16‏‏6- نتیجه گیری و بحث :‏ ‏19‏
"

مطالب دیگر:
تحقیق درباره بازيافت داده (data Recovery)تحقیق درباره بازيافت زباله هاي الكترونيكيتحقیق درباره بازيافت ضايعات الكترونيكي 16 صتحقیق درباره بازيهاي محلي شيرازتحقیق درباره باسالت، خواص و كاربردهاتحقیق درباره باسوادي، كم سوادي و آموزش مادام العمر 17صتحقیق درباره باسیلوس آنتراسیس یک باکتری گرم مثبت و عامل بیماری سیاه زخم میتحقیق درباره باشگاه های ورزشی چگونه کسب درآمد می کنندتحقیق درباره باغ عباس اباد بهشهرتحقیق درباره بافت دان و عملکرد مرغ گوشتیتحقیق درباره بافت سنتي دزفول 40 صتحقیق درباره بافت سنتي دزفولآموزش آباکوستحقیق درباره بافت شناسي استخوانتحقیق درباره بافت قدیمی شیرازتحقیق درباره باکتریهای پروبیوتیک و اهمیت تغذیه ای آنها 27 صتحقیق درباره باکتريها گروهي از موجودات تک ياختهتحقیق درباره باكتري 40 صتحقیق درباره باكتري باسيلوس آنتراسيستحقیق درباره باگاس ناجي جنگل هاتحقیق درباره بالا بردن سرعت کامپیوتر WinSpeedUp 15 صتحقیق درباره بانک های اطلاعاتیتحقیق درباره بانکداری الکترونیک 13 صتحقیق درباره بانکداری الکترونیک 26 صتحقیق درباره بانك اطلاعات جامع مراسم (پروژه طرح كسب و كار)