فایل کامل(ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه)

نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه زمینه و اهداف نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظم می شوند.سیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود،باعث پیشبرد سیتوکینسیس،حنقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشهتنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه,,,زمینه و اهداف نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظم می شوندسیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود،باعث پیشبرد سیتوکینسیس،حساسیت تبادل آوندی، تفکیک آوندی و چیرگی رأسی ریشه می شوداکسین(ایندول3استیک اسید، IAA)، که اندام|41003684|tbd35007533|تی بی
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشهرا مشاهده می نمایید

نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه


زمینه و اهداف نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظم می شوند.سیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود،باعث پیشبرد سیتوکینسیس،حساسیت تبادل آوندی، تفکیک آوندی و چیرگی رأسی ریشه می شود.اکسین(ایندول-3-استیک اسید، IAA)، که اندام های شاخۀجوان تولید میشود،رشد ونمو ریشه را پیش میبرد وباعث تفکیک آوندی میشود. IAA و CK هر دو در تنظیم جاذبه گرایی ریشه نقش دارند.

در این مطالعه به تجزیه و تحلیل مکانیسم های هورمونی که سیستم آوندی اصلی ریشه را تحریک می کنند خواهیم پرداخت و چگونگی پیشرقت آغاز ریشۀ جانبی توسط آوندهای پروتوگزیلم تفکیک کننده را توضیح خواهیم داد و در مورد مفهوم چیرگی رأسی ریشه ایی وابسته به CK مطالبی را خواهیم گفت و تنظیم CK و IAA جاذبه گرایی ریشه را ترسیم خواهیم کرد.

موضوعات کلیدی تجزیه و تحلیل هورمونی و مکانیسم های پیشنهادی دیدگاههای جدید در اختیار ما قرار می دهد و مفهومات قبلی را بسط می دهد:شکل رادیال پروتوگزیلم ریشه در برابر رشته های پروتوفلوئم به ترتیب در اثر تغییر جریان قطبی IAA بال در برابر غلظت کم IAA چگونه القا میشود؛عناصر آوند پروتوگزیلم تفکیک کننده آغاز ریشۀ جانبی توسط نشانه دهی اکسین-اتیلن-اکسین راچگونه تحریک میکند؛و چیرگی رأسی ریشه چگونه توسط CK سنتز شده با کلاهک ریشه تنظیم میشود. CK باعث میشود که ریشۀ اصلی در رقابت با ریشه های جانبی خود برتری و حق رجحان داشته باشد.


مطالب دیگر:
📜تحقیق درباره گروه بندي گياهان زراعي📜تحقیق درباره رهبري در سازمان هاي مبتني بر تيم📜تحقیق درباره تشريح عملكرد خطي فايلها📜تحقیق درباره عمليات بانكي بدون ربا📜تحقیق درباره زن📜تحقیق درباره زندگانى امام حسين 📜تحقیق درباره امـام رضـا 📜تحقیق درباره زندگینامه امام محمد باقر📜تحقیق درباره زندیان📜تحقیق درباره روش جلوگيري از اسراف و كاهش ضايعات📜تحقیق درباره روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير📜پاورپوینت درباره انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر📜تحقیق درباره روش های استخراج ویژگی 📜تحقیق درباره روش اندازه‏ گيري عصاره محلول در آب سرد در ادويه و چاشني📜تحقیق درباره شترمرغ - دامپروری📜پاورپوینت درباره انفجار مواد منفجره با استفاده از چاشنی الکتريکی و دستگاه اکسپلودر📜تحقیق درباره اجاره📜تحقیق درباره رويكردي اجتماعي به مطالعه ي ورزش نياز ورزش به پيوند با علوم اجتماعي📜تحقیق درباره رویدادهای مهم هنری قرن بیستم📜پاورپوینت درباره انگیزش در کار📜پاورپوینت درباره ایمنی راکتور های توان هسته ای📜پاورپوینت درباره اینترا آئورتیك بالون پمپ📜پاورپوینت درباره بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده📜پاورپوینت درباره بررسی عرفان های کاذب نوپدید📜پاورپوینت بررسی مکانیسم های اثرگذاری مواد نفتی بر اکوسیستم های دریایی وارائه راهکارهای زیست محیطی در جهت تقلیل اثرات آنها